Przymorze Wielkie - podsumowanie spotkań i działań w dzielnicy - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści


Teks zaczerpnięty z strony gdansk.pl

data publikacji: 25 lutego 2016 r.

„Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” to cykliczne, obywatelskie spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Dzięki nowej, rozbudowanej formule po raz kolejny udało się nam lepiej poznać najpilniejsze potrzeby mieszkańców. Tym razem prezydent Paweł Adamowicz spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Przymorze Wielkie – to już 56. obywatelskie spotkanie.WIZYTA PREZYDENTA W DZIELNICY

Spacer po dzielnicy jest jednym z elementów przygotowań do spotkań Prezydenta z mieszkańcami w ramach nowego cyklu i ma on na celu identyfikację potrzeb mieszkańców dzielnicy. Wizyta Pana Prezydenta na Przymorzu Wielkim odbyła się 25 listopada 2015 r. a towarzyszyli mu m.in.: współpracownicy oraz przedstawiciele społeczności lokalnej.

Efektem tego spotkania są zobowiązania dla jednostek miejskich do wykonania następujących czynności (realizację ich monitoruje Referat Komunikacji Społecznej).

1.       Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku:

1.1.    ul. Czarny Dwór: naprawy lokalne nawierzchni;

1.1.1.  Zostały wykonane bieżące naprawy nawierzchni bitumicznej jezdni. Z uwagi na postępującą dekapitalizację ulicy skutkującą niekontrolowanym powstawaniem nowych ubytków w nawierzchni jezdni Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku będzie wykonywał przeglądy bieżące stanu technicznego ulicy i w przypadku stwierdzenia wystąpienia nowych uszkodzeń zostaną wykonane naprawy.

1.2.    Skrzyżowanie ul. Czarny Dwór z ul. Obrońców Wybrzeża: jezdnia przy sygnalizacji świetlnej - koleiny na jezdni w obie strony;

1.2.1.  Skoleinowana nawierzchnia jezdni przy sygnalizacji została ujęta przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku w wykazie zadań planowanych do realizacji w 2016 r.

1.3.    Skrzyżowanie ul. Czarny Dwór z ul. Obrońców Wybrzeża: należy sprawdzić powody zalewania i zatrzymywania wody po opadach deszczu w obrębie skrzyżowania;

1.3.1.  Tworzenie się zastoiska wody  po opadach deszczu – pas drogowy  ul. Czarny Dwór  we wskazanej lokalizacji nie posiada odwodnienia (kanalizacji deszczowej). Wyeliminowanie  zjawiska wymaga  modernizacji  skrzyżowania  obejmującej swym  zakresem między innymi  budowę odwodnienia pasa drogowego  fragmentu ul. Czarny Dwór. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku będzie wnioskował  o ujęcie zadania w planach  inwestycyjnych Miasta.

1.4.    ul. Dąbrowszczaków (po stronie budynków mieszkalnych): zagospodarowanie terenu zielonego na parking dla samochodów (prawdopodobnie sezonowo płatny) oraz wykonanie zatoczek parkingowych (vis-à-vis zatoczek parkingowych po stronie Parku R. Reagana);

1.4.1.  Przedmiotowe tereny zielone są zlokalizowane na działce będącej we władaniu Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gdańsku (ul. Czarny Dwór 12). W związku z powyższym Miasto nie może angażować własnych środków finansowych na realizację robót na terenach nie będących w jego władaniu.

1.4.2.  Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku aktualnie prowadzi rozpoznanie wśród gestorów urządzeń uzbrojenia podziemnego dotyczących możliwość wykonania zatok postojowych we wskazanej lokalizacji. W przypadku braku przeciwwskazań ze strony gestorów, których realizacja  mogłaby kolidować z przedmiotowym zamierzeniem zostanie złożony do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku wniosek o wydanie stosownej decyzji umożliwiającej realizację zadania. Po jej uzyskaniu zadanie zostanie zrealizowane w 2016 r.

1.5.    ul. Obrońców Wybrzeża (na wysokości budynku nr 25 A) zalegalizowanie przejścia dla pieszych (wymalowanie pasów) wraz z oznakowaniem pionowym;

1.5.1.  Ulica Obrońców Wybrzeża jest droga zbiorczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. nr 43, poz.430/. odległość pomiędzy przejściami dla pieszych nie powinna być mniejsza niż 200 m. Obecnie odległość między przejściami na wyżej wymienionym odcinku ul. Obrońców Wybrzeża wynosi 340 m. Przeprowadzone przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku obserwacje ruchu pieszego na przedmiotowej ulicy (rejon od przejścia dla pieszych z azylem na wysokości Komisariatu Policji do skrzyżowania z ul. Dąbrowszczaków) wykazały, że piesi przekraczają jezdnię na całej długości, po uprzednim ustąpieniu pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. Taka sytuacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ponieważ odległość pomiędzy istniejącymi przejściami dla pieszych jest większa niż 100 m. Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych, wymusiłoby na pieszych bezwzględną konieczność korzystania z tych przejść, a w przypadku przekroczenia jezdni w innym miejscu, groziłoby to otrzymaniem mandatu karnego. W chwili obecnej piesi przekraczają jezdnię w dowolnym miejscu wskazanego wyżej odcinka ul. Obrońców Wybrzeża, co jest adekwatne do jej zagospodarowania. W związku z powyższym Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku nie znajduje uzasadnienia dla wyznaczenia dodatkowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Obrońców Wybrzeża.

1.6.    ul. Obrońców Wybrzeża (na wysokości budynku nr 25 B): utworzenie miejsc postojowych dla samochodów;

1.6.1.  Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku dokona rozpoznania wśród gestorów urządzeń uzbrojenia podziemnego dotyczących możliwość wykonania zatoki postojowej we wskazanej lokalizacji. W przypadku braku przeciwwskazań ze strony gestorów, których realizacja mogłaby kolidować z przedmiotowym zamierzeniem wystąpi do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku o wydanie stosownej decyzji umożliwiającej realizację zadania. Po jej uzyskaniu zadanie zostanie zrealizowane w 2016 r.

1.7.    ul. Obrońców Wybrzeża: przeanalizowanie zasadności wpisania remontu chodnika do „Programu modernizacji chodników” na 2018;

1.7.1.  Wniosek jest zasadny. Zostanie zarekomendowany przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku do wpisania modernizacji przedmiotowego chodnika do Programu modernizacji chodników – edycja 2018.

1.8.    ul. Jagiellońska: po stronie Parafii Św. Józefa – w ramach projektu Budżet Obywatelski 2016 zostanie wykonany „Remont chodnika wzdłuż ul. Jagiellońskiej”, dodatkowo możliwym będzie utworzenie zatoczek parkingowych dla samochodów;

1.8.1.  Wykonanie zatok parkingowych we wskazanej lokalizacji zostanie uwzględnione przy remoncie przedmiotowego chodnika przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska - realizatora zadania - remontu chodnika wzdłuż ul. Jagiellońskiej).

1.9.    ul. Jagiellońska: po stronie budunku nr 10 – remont chodnika na całej długości ulicy, należy ująć w „Programie modernizacji chodników” na 2018 r. Dodatkowo poszerzyć chodnik z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla pojazdów;

1.9.1.  Wniosek jest zasadny. Zostanie zarekomendowany przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku do wpisania modernizacji przedmiotowego chodnika do Programu modernizacji chodników – edycja 2018.

1.10.Likwidacja oraz przesunięcie słupków przy ul. Jagiellońskiej od strony budynku nr 10.

1.10.1.               Przedmiotowe wygrodzenie przyczynia się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie.  Słupki zostały umieszczone bez wymaganej zgody zarządcy drogi ale sposób ich umieszczania jest zgodny z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /Dz. U. nr 220, poz.2181/. Zapewniają prawidłowy trójkąt widoczności osobom korzystających z przejścia przez jezdnię a także zapobiegają dewastacji chodnika. W związku z powyższym Zarząd Dróg i Zieleni podjął decyzję o wszczęciu procedury zalegalizowania istniejącego wygrodzenia.

2. Wydział Urbanistyki i Architektury:

2.1.    Park Ronalda Reagana: przeanalizować możliwość utworzenia całorocznych toalet publicznych.

2.1.1.  Park Reagana znajduje się na terenie zieleni urządzonej oznaczonej symbolem 009-ZP62 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Pas Nadmorski rejon ciągu pieszego na przedłużeniu alei Jana Pawła II w mieście Gdańsku (MPZP nr 0126), uchwalonego uchwałą RMG nr XXXIX/865/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. W karcie przedmiotowego terenu nie przewidziano możliwości realizacji budynków obsługujących użytkowników, w tym między innymi szaletów. W związku z powyższym przeanalizowano możliwości ich realizacji na terenach sąsiednich. Rekomenduje się następujące propozycje lokalizacji (mapka w załączeniu):

2.1.1.1.  Lokalizacja 1 - teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą sport, rekreacja i gastronomia oznaczony symbolem 018-U34 w MPZP nr 0126. Na przedmiotowym terenie na rysunku planu wyznaczono linie zabudowy przy głównym ciągu pieszym.

2.1.1.2. Lokalizacja 2 i 3 - teren usług  z towarzyszącą zielenią, oznaczony symbolem 010-33 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo - rejon ul. Wypoczynkowej w mieście Gdańsku (MPZP nr 0106), uchwalonym uchwałą RMG  Nr XVII/556/99 z dnia  30.12.1999 r. Na terenie znajduje się zbiornik wodny zajmujący znaczną część terenu przeznaczonego pod zabudowę liniami zabudowy. W planie przewidziano 10% powierzchni zabudowy terenu, z jednoczesnym zakazem podziału geodezyjnego. Zaproponowano dwie lokalizacje. Lokalizacja 2 – przy głównym ciągu pieszym (w miejscu mało eksponowanym) – lokalizacja wymaga szczególnej dbałości o estetykę ze względu na bliskie sąsiedztwo pomnika Jana Pawła II i Prezydenta Reagana oraz istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Wskazane nasadzenia zieleni wokół obiektu w celu jego „ukrycia”. Lokalizacja 3 – w sąsiedztwie planowanego parkingu, dla obsługi użytkowników parku, jak również przyszłego parkingu.

2.1.1.3. Lokalizacja 4 - teren obejmujący fragment działki nr 31/4, obręb 017 położony w sąsiedztwie obiektów sportowych przy ul. Dąbrowszczaków. Na przedmiotowej działce nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zabudowy wymagałaby wydania decyzji o warunkach zabudowy. Jest to teren położony w sąsiedztwie jednego z głównych „wejść” do parku, w bliskim sąsiedztwie największego spośród funkcjonujących w parku placów zabaw dla dzieci. Zgodnie z obowiązującym planem w sąsiedztwie wskazanego terenu przebiegać będzie ulica główna ruchu przyspieszonego, tzw. Droga Zielona. Jej realizacja odetnie toalety ogólnodostępne od parku. W związku z powyższym lokalizacja ta byłaby uzasadniona tylko do czasu realizacji drogi.

WARSZTATY

Zgodnie z nową formułą, przed głównym spotkaniem organizowane są warsztaty, które odbyły się 26  listopada 2015 r. w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych przy ul. Kołobrzeskiej 77. Udział w spotkaniu wzięli liderzy społeczności lokalnej oraz urzędnicy i pracownicy jednostek organizacyjnych miasta. Główne tematy koncentrowały się wokół poniższych kwestii:

1. Programu 60+.

1W Ogólnokształcących Szkołach Sportowych uruchomiony został Program 60 +, który spotykał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, chętnych do korzystania z zajęć sportowych i komputerowych. Seniorzy w dzielnicy to bardzo aktywna grupa, która chętnie uczestniczy w zajęciach proponowanych przez różne podmioty działające w dzielnicy Przymorze Wielkie.

2. Pilotażowego programu w zakresie dożywiania skierowany do seniorów.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wychodząc naprzeciw potrzebom i rozszerzając ofertę dla najstarszych mieszkańców Gdańska realizuje pilotażowy program w zakresie dożywiania, skierowany do seniorów pozostających w swoich domach, a potrzebujących wsparcia. Dodatkowo MOPR zainicjował cykl 8 spotkań, po jednym w każdym z Centrum Pracy Socjalnej (tj. w 8 rejonach Gdańska) z seniorami na temat bezpieczeństwa „Seniorze nie daj się oszukać”, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Następne mogą być realizowane w każdej dzielnicy Gdańska, np. w placówkach oświatowych.

3. Modernizacji boisk i hal sportowych przy szkołach.

Obecnie miasto prowadzi prace nad modernizacją boisk i hal sportowych przy szkołach, jak również bierze pod uwagę powstanie takiej hali przy Ogólnokształcących Szkołach Sportowych. Powyższa potrzeba była również zgłaszana przez jednostki i podmioty działające na tym terenie Przymorza Wielkiego. Z hali sportowej mogliby korzystać nie tylko uczniowie szkoły, ale również pozostała młodzież i cała społeczność dzielnicy.SPOTKANIE PREZYDENTA ADAMOWICZA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY PRZYMORZE WIELKIESpotkanie odbyło się 30 listopada 2015 r. w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych. Spotkanie rozpoczęło się od powitania zebranych przez Prezydenta, który następnie omówił najważniejsze kwestie dotyczące dzielnicy w oparciu o przygotowaną na to spotkanie prezentację multimedialną. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jakie inwestycje zostały w ostatnim czasie zrealizowane w dzielnicy, jakie są realizowane, a także jak planowany jest dalszy rozwój działań inwestycyjnych na Przymorzu Wielkim. Następnie Pan Prezydent wręczył wyróżnienie za zaangażowanie i prace na rzecz środowiska lokalnego: Panu Krzysztofowi Skrzypskiemu.W drugiej części spotkania zastępcy prezydenta odpowiadali na pytania mieszkańców.

Zakres tematów, które zgłaszali mieszkańcy u poszczególnych zastępców prezydenta:1. Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej - Wiesław Bielawski

1.1.    Wnioski złożone przez przedstawiciela Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”:

a) Dokończenie budowy dwu pasm jezdni na ul. Obrońców Wybrzeża, nie zrealizowane po budowie Galerii Przymorze;

b) Zaplanowanie budowy Drogi Zielonej w taki sposób, aby nie stanowiła ona bariery architektonicznej w dostępie do plaży i parku Regana, nie stanowiła również zagrożenia ekologicznego, hałasu itp. np. wykonanie nad ziemią na estakadach z jednym zjazdem dla całego Przymorza lub rezygnacji budowy w tym miejscu;

c) Budowa parkingów wzdłuż ul. Dąbrowszczaków na wysokości Parku Regana istniejąca ilość jest stanowczo za mała, Park oraz tereny nadmorskie cieszą się dużą popularnością mieszkańców całego Gdańska, istniejąca ilość miejsc parkingowych jest stanowczo za mała co powoduje rozjeżdżanie chodników i trawników na terenie PSM „Przymorze”;

d) Naprawa i uruchomienie oświetlenia chodnika pomiędzy blokami „leningrackimi” w stronę ul. Czarny Dwór, teren jest nie oświetlony co sprzyja napadom i kradzieżom, jest bardzo uczęszczana droga przez spacerowiczów oraz mieszkańców okolicznych osiedli.

e) Wniosek dotyczący w zasadzie Małego Przymorza, ale wykorzystując spotkanie oraz to, że PSM „Przymorze” rozciąga się na dwie dzielnice wnioskujemy o remont ul. Śląskiej wraz z chodnikami oraz wykonaniem zatok postojowych. Budowa w okolicy osiedli znacznie zwiększyła ruch co powoduje jej coraz większą degradację.

1.1.1. Trwają prace nad przebiegiem układu Drogi Zielonej. Nie ma jeszcze ostatecznych przesądzeń. Nie jest to sprawa tak jednoznaczna by już dzisiaj podejmować decyzję. Prowadzone prace projektowe uwzględniają parametry ograniczające Drogę Zieloną (część przylegająca do Parku Regana). Rozważane jest zawężenie jej do układu jednojezdniowego z towarzyszącym tramwajem (założenie takie jest obecnie analizowane). Istotny jest przebieg ul. Spacerowej. Zakłada się zachować dzielnicę Oliwa bez zmian, ponieważ jest to jeden z nielicznie zachowanych fragmentów  miasta w pierwotnym wyglądzie jak również ogród zoologiczny. Oznacza to, że powinno się myśleć o nowym układzie ul. Spacerowej. Możliwe jest zrealizowanie układu jednojezdniowego i dodatkowo Buspasa w obie strony (inteligentnie zarządzanego). Zachowując Starą Oliwę konieczne jest rozważenie budowy tunelu pod Pachołkiem. Wszystko to kwestie planistyczne.

a-b) W kontekście planowanej Drogi Zielonej na odcinku od skrzyżowania al. Hallera/Nowa Uczniowska, wzdłuż ul. Czarny Dwór, parku Reagana do ronda przy ul. Gospody, analiza rozwiązań komunikacyjnych i drogowych dla ul. Obrońców Wybrzeża oraz właściwa analiza przepustowości tego odcinka możliwa będzie dopiero po uzyskaniu dokumentacji projektowej dla Drogi Zielonej. Aktualnie Miasto jest na etapie przygotowywania dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej oraz studium wykonalności dla powyższej inwestycji, które powinny powstać do końca 2016 r. Żaden z wariantów ewentualnego przebiegu trasy nie został jeszcze zatwierdzony. Zanim jednak to nastąpi - zostaną przeprowadzone szerokie, ogólnodostępne konsultacje społeczne, w trakcie których mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

c) Istnieje potencjalna możliwość budowy dodatkowych miejsc parkingowych. Obszar objęty MPZP który nie wyklucza możliwości budowy takich miejsc. Budowa miejsc wymaga wykonania niezbędnej dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zabezpieczenia środków w budżecie.

d) Przedmiotowy ciąg (działka 62/89, obręb ewidencyjny 021) znajduje się w zarządzie Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Istniejąca infrastruktura oświetleniowa (słupy, oprawy, kable) znajdująca się w pobliżu tego ciągu jest w złym stanie technicznym. Zarząd Dróg i Zieleni uzyskał zgodę na zasilenie się z oświetlenia ENERGA OŚWIETLENIE znajdującego się wzdłuż ul. Kołobrzeskiej. Szacunkowy koszt zaprojektowania i wybudowania oświetlenia wynosi 30 000 zł. Aktualnie brak takiego zadania w planach inwestycyjnych miasta.

e) Program Modernizacji Chodników 2016 i 2017 nie przewiduje realizacji zadania.

1.2.    Czy „Nowa Spacerowa” będzie nową drogą?

1.2.1. Istnieje założenie wykorzystujące istniejący układ drogowy z dołączeniem dwóch pasów (w tym Buspasa) i tunelu, tak aby ominąć Starą Oliwę. Rozważany jest również tramwaj dojeżdżający do ZOO.

1.3.    Jaki jest cel trzeciej wymiany torowiska tramwajowego na Przymorzu?

1.3.1. Cel wymiany to modernizacja wiążąca się z poprawą jakości, wymianą taboru tramwajowego.  

1.4.    Czy powstaną kładki, przejścia i ekrany akustyczne w związku z budową Drogi Zielonej i dużego ruch tranzytowego?

1.4.1. Droga Zielona (przy Parku Regana) powstanie w oparciu o niższe parametry. Projekt zakłada sporą ilość skrzyżowań, przejść dla pieszych w poziomie terenu, tak aby droga była jak najwęższa. Ruch tranzytowy zostanie skierowany w ulicę Chłopską i Rzeczpospolitej. Projekt nie uwzględnia ekranów akustycznych. Takie rozwiązanie zostałoby zastosowane tylko w przypadku gdyby przepisy prawa do tego obligowały. W kwestii ruchu tranzytowego zakłada się, że każdy zawodowy kierowca wybierze drogę łatwiejszą i szybszą do portu, a nie przez miasto gdzie jest tylko jeden pas i duża ilość sygnalizatorów świetlnych.

1.5.    Czy jest planowane połączenie piesze ul. Olsztyńskiej w kierunku szpitala na Zaspie?

1.5.1. Na chwilę obecną połączenie piesze pomiędzy ul. Olsztyńską, a szpitalem na Zaspie nie znajduje się w planach inwestycyjnych Gminy Miasta Gdańska. Przystąpienie do realizacji niniejszego zadania wymaga opracowania koncepcji programowo-przestrzennej, która przede wszystkim rozstrzygnęłaby przebieg ewentualnego ciągu pieszego oraz rozstrzygnęła kwestie terenowo - prawne. Na dzień dzisiejszy Gmina Miasta Gdańska nie posiada środków finansowych na działania w powyższym temacie.2.       Z-ca Prezydenta ds. polityki gospodarczej – Andrzej Bojanowski

2.1.    Czy możliwym jest utworzenie większej ilości dodatkowych miejsc parkingowych przy remontowanej obecnie Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej?

2.1.1.  Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Potencjalnie można zlokalizować nowe miejsce parkingowe na dz. 21/2 obr. 21 która jest działką gminną.

2.1.2.  Dokumentacja opracowana dla potrzeb remontu Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej nie przewiduje zwiększenia miejsc postojowych w sąsiedztwie obiektu. Remont prowadzony przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku zakłada m.in. ocieplenie budynku, wymianę okien i drobne prace remontowe. Zwiększenie miejsc parkingowych przy obiekcie nie jest przewidziane w planach inwestycyjno-remontowych Gminy Miasta Gdańska.

2.2.    Jakie są plany dotyczące terenu po byłym sklepie firmowym OSM "Maćkowy"?

2.2.1.  Teren jest własnością prywatną, należy do Spółdzielni Pracy Maćkowy. Gmina Miasta Gdańska nie prowadziła i nie prowadzi postępowania w celu odkupienia od właściciela tego terenu. Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

2.3.    Czy można doświetlić okolice skrzyżowania ul. Opolskiej z ul. Kołobrzeską?

2.3.1.  Wskazane jest złożenie stosownego wniosku do Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z dokładną lokalizacją – po złożeniu takiego wniosku rozpocznie się analiza możliwości wykonania takiego oświetlenia.

2.4.    Modernizacja ul. Obrońców Wybrzeża, czy będą wykonane dodatkowe przejścia dla pieszych.

2.4.1.  Informacja dotycząca przejść dla pieszych została przedstawiona w prezentacji podczas głównego spotkania – jedno przejście zostanie wykonane. Modernizacja ul. Obrońców Wybrzeża - zrealizowana zostanie przy budowie Drogi Zielonej – obecnie rozpatrywanych jest kilka wariantów. Droga pozostanie jednopasmowa.

2.5.    Nieoświetlony chodnik przy blokach Leningradzkich - ponoć nie można wykoć w tym miejscu oświetlenia ze względu na brak możliwości podłączenia go do sieci elektrycznej.

2.5.1.  Teren znajduje się w zarządzie Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Istniejąca infrastruktura oświetleniowa (słupy, oprawy, kable) znajdująca się w pobliżu tego ciągu jest w złym stanie technicznym. Zarząd Dróg i Zieleni uzyskał zgodę na zasilenie się z oświetlenia ENERGA OŚWIETLENIE znajdującego się wzdłuż ul. Kołobrzeskiej. Aktualnie w planach inwestycyjnych miasta nie figuruje to zadanie.

2.6.    Czy powstanie tramwaj w ciągu Drogi Zielonej?

2.6.1.  Brak decyzji w tej kwestii. Zaplanowano przedstawienie mieszkańcom do konsultacji różne warianty projektowe inwestycji.

2.7.    Czy można rozbudować infrastrukturę do ćwiczeń w Parku Reagana?

2.7.1.  Wymagane jest zgłoszenie takiej potrzeby do Urzędu Miejskiego w Gdańsku z konkretnym doprecyzowaniem typu i rodzaju potrzebnego wyposażenia – w przypadku zasadności wniosku możliwa jest jego realizacja.

2.7.2.  Jednocześnie należy dodać, że przy siedzibie Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gdańsku (budynek dawnego X LO) powstał teren do ćwiczeń dostępny dla wszystkich mieszkańców. Znajduje się tam 13 urządzeń, z których można korzystać bez ograniczeń - teren zamykany jest w godzinach nocnych.

2.8.    Kiedy zostanie doświetlona ul. Czarny Dwór?

2.8.1.  Zostanie przeanalizowany stan oświetlenia. Ewentualna realizacja w II etapie programu  SOWA.

2.8.2.  W przypadku realizacji drogi Zielonej oświetlenie będzie przebudowane. W obecnym przypadku należy uzyskać warunki techniczne z Zarządu Dróg i Zieleni, wykonać dokumentację techniczną i zrealizować roboty budowlane. Aby wykonać w/w zakres należy zabezpieczyć środki.

2.9.    Skrzyżowanie ul. Chłopskiej z ul. Obrońców Wybrzeża – zła regulacja sygnalizacji świetlnej, która nie pozwala na wjazd większej liczby samochodów z ul. Chłopskiej.

2.9.1.  Skrzyżowanie Chłopska - Obrońców Wybrzeża jest skrzyżowaniem o sterowaniu cyklicznym oraz stałym czasie trwania długości sygnałów zielonych niezależnie od natężenia pojazdów. Tym niemniej ze względu na bliskość centrum handlowego, przedmiotowe miejsce charakteryzuje się dużą ilością pojazdów oraz pieszych pokonujących to skrzyżowanie. W związku z powyższym wszelkie zmiany długości trwania sygnałów muszą zostać poprzedzone pomiarami ruchu, które Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku wykonuje dedykowanymi w tym celu urządzeniami (mogą one pracować jedynie w odpowiednich warunkach atmosferycznych). W związku z powyższym dopiero po wykonaniu pomiarów natężenia ruchu i przeprowadzeniu szczegółowej analizy można będzie stwierdzić ewentualne rezerwy przepustowości i wykonać korekty długości światła zielonego na poszczególnych wlotach/relacjach.

2.10.Kompleks garaży przy ul. Kołobrzeskiej 69, które zostały przekazane  Miastu - obecnie jest to teren który nie jest sprzątany.

2.10.1.   Po zgłoszeniu do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku teren (działka 48/67 obręb 0021) został uprzątnięty.3.   Z-ca Prezydenta ds. polityki komunalnej – Piotr Grzelak

3.1.    ul. Jagiellońska – oświetlona jest tylko jednej strona ulicy. Czy jest w planie doświetlenie tego odcinka drogi?

3.1.1.  Zostanie zwiększona moc opraw świetlnych.

3.2.    Chodnik na ul. Jagiellońskiej jest zniszczony i znacznie odbiega od sąsiadującej infrastruktury. Czy jest możliwość wykonania remontu przed 2018 r.?

3.2.1.  Sytuacja zostanie przeanalizowana. W Gdańsku staramy się systematyzować wszystkie procesy budowy dróg i chodników zarówno w zakresie inwestycyjnym, jak i modernizacji.

3.3.    Chodnik od ul. Bora Komorowskiego do ul. Jagiellońskiej wzdłuż Małego Przymorza od 40 lat nieremontowany.

3.3.1.  Wszystkie potrzebne remonty mieszkańcy mogą zgłaszać do DRMG do „Planu modernizacji chodników”, obecnie plan jest tworzony na rok 2018.

3.4.    Teren w okolicy ul. Kołobrzeskiej 54, 56, 58. Zaniedbane stare boiska. Mieszkanka poinformowała, że kilka lat temu Zarządca wystąpił z wnioskiem o dzierżawę tego terenu, ale odpowiedz była odmowna.

3.4.1.  Mieszkanka została poproszona o ponowne złożenie wniosku o dzierżawę terenu.

3.5.    Problem drzew rosnących wzdłuż ul. Kołobrzeskiej 56 do ul. Dąbrowszczaków. Drzewa te należy przyciąć, gdyż zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Został skierowany wniosek w tym temacie jednak z uwagi na brak środków finansowych problem nie został zażegnany. Podobna sytuacje również doskwiera zamieszkującym przy ul. Kołobrzeskiej 58. Natomiast przy ul. Kołobrzeskiej 54 od dawna nie można doprosić się zdemontowania starej piaskownicy i ławki.

3.5.1.  Tereny, o których mowa podlegają finansowaniu przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

3.6.    Droga dojazdowa do nieruchomości przy ul. Olsztyńskiej 5 i 7 chodnik. Czy jest możliwość postawienia tam znaku „Zakaz zatrzymywania się” po prawej stronie chodnika?

3.6.1.  Sprawa zostanie przeanalizowana.

3.7.    Problem zaniedbanego bloku oraz umieszczenia wiat śmietnikowych w bezpośrednim sąsiedztwie wejść do klatek schodowych w ciągu pieszym. Mieszkanki zgłosiły na piśmie problem do Spółdzielni i Rady Dzielnicy jednakże, nie otrzymały odpowiedzi zwrotnej. Próby kontaktu osobistego również okazały się bezskuteczne. Panie jako alternatywę dla nowo powstałych wiat śmietnikowych proponują wykorzystanie dotychczasowych pomieszczeń pod zsypami. Zsypy są zamknięte, ale pomieszczenie wystarczy wyremontować.

3.7.1.  Z uwagi na to, że jest to własność spółdzielni, miasto nie ma możliwości ingerencji w jej decyzje. W tym przypadku, najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt z Radą Nadzorczą Spółdzielni.

3.8.    Kwestia złożonego przez mieszkańca sprzeciwu w kwestii wzięcia kredytu przez wspólnotę mieszkaniową na ocieplenie budynku przy ul. Kołobrzeskiej 54B. Mieszkaniec zwraca uwagę na bardzo długi okres kredytowania, brak informacji o wysokości opłaty za pobrany kredyt i innych istotnych informacji.

3.8.1.  We wszystkich kwestiach decyzję podejmuje wspólnota mieszkaniowa. Jeśli uchwała została podjęta, to jest ona prawomocna i powinna być realizowana. Nie ma możliwości jej odwołania.

3.9.    Problem czystości przy ich nieruchomości. Uważają, że sprzątanie odbywa się „akcyjnie”. Problem stanowi przede wszystkim brak ujęcia sprzątania tych terenów w harmonogramie „akcji Liść”. Kwestia braku czystości terenu gminnego (od ul. Kołobrzeskiej 58 do Rezydencji Mariny).

3.9.1.  Teren zostanie posprzątany przez pracowników skierowanych przez GZNK.

3.10.Problem studzienki i ogromnej kałuży (skrzyżowanie ulic Kołobrzeska i Olsztyńska obok Supermarketu Carrefour).

3.10.1.   Sprawa zostanie przeanalizowania przez Zarząd Dróg i Zieleni oraz Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska.

3.11.Zgłoszenie problemu braku odpowiedzi na pismo (nadawca Wspólnota Mieszkaniowa Kołobrzeska 58 D) z dn. 31.03.2015 r. w sprawie skargi na najemcę mieszkania nr 24.

3.11.1.   Zgłoszony przez mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Kołobrzeska 58 D problem został wnikliwie przeanalizowany. Zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, które nie wykazało nieprawidłowości powodowanych  bezpośrednio przez najemcę lokalu. Jednakże mając na uwadze uciążliwości zgłaszane przez mieszkańców zostały podjęte działania zmierzające do uspokojenia sytuacji i wyeliminowania zakłóceń ciszy i porządku.Wszystkie powyższe informacje zostaną także zamieszczone na stronie internetowej miasta. Materiał ze wszystkich spotkań i warsztatów przygotował Referat Komunikacji Społecznej w Wydziale Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej UMG, który dysponuje pełną dokumentacją.


Magdalena Treder
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej

Wróć do spisu treści