komisjezakresdzialania - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
Poniżej przedstawiam zaproponowane komisje i zakres ich działań.  Oczywiście jest to propozycja nie jest to wymóg. Jeżeli będą osoby chętne do działania w komisjach to je powołamy.

Zamieszczam również zasady ustanawiania komisji zgodnie zapisem w statucie rady.

§ 16. 1. Rada w razie potrzeby może powoływać i odwoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do realizacji określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład komisji.
2.  Regulaminy i zakres działania Komisji określa Rada w drodze odrębnych uchwał.
3.  Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, w składzie
nie mniejszym niż 3 osoby.
4.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć, z prawem wyrażania opinii, w posiedzeniach Zarządu.
5.  Komisje podlegają Radzie i przedkładają jej plany oraz sprawozdania z działalności do końca I kwartału roku następnego.
6.  Komisje pracują na posiedzeniach jawnych.


 • Tekst z strony do pobrania w pdf (pobierz)

   


 • Komisja Rewizyjna

  Zakresy działań komisji
  • przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu, a w szczególności kontrolowanie prawidłowości realizowania uchwał Rady,
  • opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi,
  • opiniowanie wniosków o przeprowadzenie głosowania w sprawie działania Zarządu z przyczyny innej niż nie udzielenie absolutorium,
  • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących  działań Zarządu
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli

  Komisja Budżetowa

  Zakres działań komisji
  • opiniowanie projektu uchwały budżetowej Rady,
  • rozpatrywanie informacji z wykonania budżetu
  • opiniowanie projektów zmian uchwały budżetowej, prowizorium oraz uchwały o procedurze uchwalania budżetu,
  • opiniowanie projektów finansowania inwestycji własnych Dzielnicy
  • współpraca z organizacjami i zarządami gospodarczymi.

  Komisja infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego.

  Zakresy działań komisji
  • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • opiniowanie i opracowanie projektów dotyczących wybranych elementów przestrzeni najważniejszych z punktu widzenia Dzielnicy
  • opiniowanie strategii rozwoju przestrzennego Dzielnicy,
  • współpraca z jednostkami pomocniczymi samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju wspólnej infrastruktury użytkowej,
  • inicjowanie i opiniowanie programów rozwiązań systemowych z zakresu infrastruktury komunalnej, utrzymanie czystości, transportu, zieleni komunalnej
  • inicjowanie i opiniowanie zadań z zakresu budowy, remontów i inwestycji w gospodarce komunalnej, mieszkaniowej, komunikacji i lokali użytkowych,
  • opiniowanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

  Komisja spraw społecznych.

  Zakres działań komisji
  • opiniowanie inicjatyw obywatelskich w zakresie spraw społecznych,
  • opiniowanie działań w zakresie pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku,
  • opiniowanie działań w zakresie profilaktyki,
  • opiniowanie działań w zakresie zwalczania  patologii społecznych,
  • wnioskowanie i opiniowanie działań w zakresie inwestycji i remontów w strukturach pomocy społecznej,
  • bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi,
  • opiniowanie i wspieranie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

  Komisja edukacji i kultury.

  Zakres działań komisji
  • opiniowanie działań Miasta w zakresie funkcjonowania samorządowych placówek oświatowo-wychowawczych,
  • wnioskowanie i opiniowanie zadań z zakresu remontów i inwestycji w oświacie,
  • działanie w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury,
  • proponowanie i opiniowanie nadania nazw nowym ulicom oraz zmian nazw ulic,
  • wspieranie inicjatyw o charakterze kulturalnym,
  • dbanie o lokalne dziedzictwo kulturowe,
  • wnioskowanie i opiniowanie zadań z zakresu remontów i inwestycji związanych z kulturą.

  Komisja sportu i rekreacja.

  Zakres działań komisji
  • działania w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej, turystyki i rekreacji jako formy spędzania czasu wolnego,
  • tworzenie warunków dla rozwoju sportu, turystyki i rekreacji w Mieście,
  • wnioskowanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych ze sportem, turystyka i rekreacją.

  Komisja bezpieczeństwa i ładu publicznego.

  Zakresy działań komisji
  • współdziałanie z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną i innymi służbami w sprawie ładu i bezpieczeństwa publicznego,
  • opiniowanie pracy Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i innych służb wykonujących na ternie Dzielnicy zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  • współdziałanie i opiniowanie programów współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi samorządu terytorialnego,
  • opiniowanie działań Miasta z zakresu bezpieczeństwa i ładu publicznego
  • opiniowanie projektu budżetu Miasta i aktów prawa miejscowego w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa.  Wróć do spisu treści